Concurs pentru ocuparea postului vacant de Consilier juridic

S.C. TROLEIBUZUL S.A.  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant deConsilier juridic “.

A. Procesul de recrutare şi selecţie are următoarele etape:

 1. Depunerea dosarelor la Registratura S.C. TROLEIBUZUL S.A., cu sediul în DUMBRAVA ROŞIE, str. Strămutaţi , nr. 21 Bis, judeţul Neamţ, telefon 0233234041, fax 0233231286, pagina de internet: www.troleibuzul.ro. , până în data de 30.08.2018, ora 16:00
 2. Evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi afişare rezultate selecţie dosare de concurs (se vor afişa cu menţiunea admis sau respins ) în data de 03.09.2018 până la ora 15:00  ;
 3. Depunere contestaţii selecţie dosare până în data de 05.09.2018  ora 15:00
 4. Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare în data de 06.09.2018 până la ora 15:00
 5. Susţinerea probei scrise, în data de 10.09.2018 ora 10:00 .,
 6. Proba de interviu : în termen de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

B. Condiţii generale:

 1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă , respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă , în specialitatea şţiinţe juridice .
 2. Să aibă cetăţenie română sau a unei ţări membră U.E. şi domiciliul stabil în România;
 3. Să nu aibă antecedente penale;
 4. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei, certificată conform legii;
 5. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 6. Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 7. Să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii.
 8. Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

C. Condiţii specifice:

 1. vechime în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcţiei de consilier juridic –minim 3 ani
 2. să aibă calitatea de consilier juridic definitiv

D. Conţinutul dosarului de înscriere la concurs:

 1. Opis documente;
 2. Cerere înscriere la concurs
 3. Copie a actului de identitate;
 4. Copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este altul decât cel de pe actul de identitate;
 5. Copie a diplomei de licenţă sau echivalentă;
 6. Curriculum vitae, potrivit modelului European;
 7. Copii ale documentelor care dovedesc experienţa cerută (carnet de munca/extras din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, contract de mandat/management, adeverinţe eliberate de angajatori etc);
 8. Adeverinţă medicală care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare;
 9. Cazier judiciar;
 10. Aviz psihologic;
 11. Dovada înscrierii în tabloul profesional al consilierilor juridici.

E. Cunoştinţe:

–   Cunoştinţe teoretice privind dreptul comercial, dreptul fiscal, dreptul muncii, drept civil/ penal

–   Cunoaşterea tehnicilor de reprezentare în instanţă a societăţii

–  Cunoaşterea tehnicilor de reprezentare în relaţiile cu terţii  ;

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.
 • Statutul profesiei de consilier juridic.
 • Legea nr. 287/2009, republicata (Codul civil).
 • Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale republicată cu modificările şi completările ulterioare .
 • O.U.G 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare.
 • H.G.nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011
 • Legea nr. 134/2010, republicata (Codul de procedura civila)
 • Legea nr. 53/2003, republicata (Codul muncii).
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
 • Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
 • HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
 • Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.
 • Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de  transport public local nr. 92/2007.
 • Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii

 Europene.

Nota : In vederea pregatirii pentru concurs, candidatii vor consulta legislatia mentionata cu modificarile legislative intervenite pana la data concursului, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

F. Alte informatii:

  Dosarele de candidaturi, cu documentele solicitate conform pct. D, se depun la Registratura S.C. TROLEIBUZUL S.A.  . cu sediul în DUMBRAVA ROŞIE, str. Strămutaţi , nr. 21 Bis, judeţul Neamţ, telefon 0233234041, fax 0233231286,. ,  până în data de 30.08.2018 ,  între orele 08,30 – 16,00 (luni-vinerii) , în plic închis

Concursul se va desfăsura la sediul S.C. TROLEIBUZUL S.A. 

Documentele solicitate sunt obligatorii, lipsa unei piese la dosar duce la eliminarea candidatului.

   Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel.0233.234.041, Compartiment  Resurse Umane.