SC TROLEIBUZUL SA organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ,,Director tehnic”

Se modifică anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director Tehnic la SC TROLEIBUZUL SA ce avea termen de depunere a dosarelor până la data de 18.02.2019

Anuntul va avea următorul conținut:

SC TROLEIBUZUL SA organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ,,Director tehnic”

A. Procesul de recrutare şi selecţie are următoarele etape:

 1. Depunerea dosarelor la Registratura SC TROLEIBUZUL SA cu sediul in comuna DUMBRAVA -ROȘIE, str. Strdmutati , nr. 21 Bis, judetul Neamt, telefon 0233234041, fax 0233231286, pagina de internet: www.troleibuzul.ro. , până în data de 04.03.2019, ora 16:00
 2. Evaluarea conformitătii administrative a dosarelor și a eligibilității candidaților, în data de 05.03.2019
 3. Afișare rezultate selecâie dosare de concurs (se vor afișa cu mențiunea admis sau respins) în data de 6.03.2019 până la ora 16:00
 4. Depunere contestatii selectie dosare până în data de 07.03.2019 ora 16:00.
 5. Soluționare contestaâii și afișare rezultate finale selecție dosare in data de 11 .03.2019 până la ora 16:00
 6. Susținerea probei scrise, în data de 13.03.2019 ora 10:00
 7. Afișare rezultate proba scrisă în data de 15.03.2019 până la ora 16.00
 8. Depunere contestații la proba scrisă până în data de 18.03.2019, ora 16:00
 9. Soluționare contestații proba scrisă și afișare rezultate la contestații la proba scrisă în data de 20.03.2019 până la ora 16:00
 10. Susținerea interviului, 22.03.2019 ora 10:00;
 11. Afișare rezultate interviu în data de 22.03 2019 până la ora 16:00
 12. Depunere contestații interviu data de 25.03.2019 până la ora 16:00
 13. Soluționare contestații interviu și afișare rezultate contestații interviu în data de 26.03.2019 până la ora 16:00
 14. Afișare rezultate concurs în data de 27.03.2019
 15. Depunere contestații la rezultatele concursului până în data de ora 28.03.2019 ora 16:00
 16. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 29.03.2019

B. Condiţii generale:

 1. Studii superioare în domeniul științei inginerești: ingineria autovehiculelor/ingineria transporturilor/ingineria mecanică , de lungă durată, sau studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent (pentru sistemul Bologna completat cu studiile de masterat în conformitate cu prevederile legale); în cazul în care candidaţiii au absolvit instituţii de învăţământ din străinătate, aceştia vor face dovada recunoaşterii diplomelor respective de către statul român.
 2. Să aibă cetăţenie română sau a unei ţări membră U.E. şi domiciliul stabil în România;
 3. Să nu aibă antecedente penale;
 4. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei, certificată conform legii;
 5. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 6. Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 7. Să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii.
 8. Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul , care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei ,cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

C. Condiţii specifice:

 1. Vechime in activitate de minimum 15 ani în specialitatea studiilor;
 2. Experienţă în funcţii de conducere minimum 5 ani;
 3. Cunoştinţe de bază a limbii engleze scris şi vorbit

Constituie avantaj -experienţă în domeniul auto

D. Conţinutul dosarului de înscriere la concurs:

 1. Opis documente;
 2. Cerere înscriere la concurs
 3. Copie a actului de identitate;
 4. Copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este altul decât cel de pe actul de identitate;
 5. Copie a diplomei de licenţă sau echivalentă;
 6. Curriculum vitae, potrivit modelului European;
 7. Copii ale documentelor care dovedesc experienţa cerută (carnet de munca/extras din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, contract de mandat/management, adeverinţe eliberate de angajatori etc.);
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 9. Cazier judiciar.
 10. Aviz psihologic

E. Criterii de selecţie:

 1. Studii
 2. Competenţe profesionale;
 3. Realizări pe plan social şi personal;
 4. Experienţă profesională;
 5. Reputaţie personală şi profesională.

F. Cunoştinţe:

 • Cunoştinţe tehnice de specialitate în domeniul de întreţinere şi reparaţii mijloace de transport auto;
 • Cunoştinţe de management specifice activităţilor desfăşurate
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul tehnic;
 • Cunoaşterea activităţii de derulare a investiţiilor;
 • Operare PC– Microsoft Office.

BIBLIOGRAFIE:

– Legislaţia cu privire la transportul public local de călători :

 • Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.328 /21.12.2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de transport public local nr 92/2007
 • Ordonanţă nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificările şi completările ulterioare;
 • Normă metodologică din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere si a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.
 • Ordonanţă nr. 19/1997 privind transporturile cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţă nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport;
 • Ordonanţă nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanta nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Ordonanţă nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini cadru al serviciilor de transport public local;
 • Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
 • Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al
 • persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Hotararea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autoritaţii
 • Rutiere Romane;
 • Legea nr.225din 17.11.2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulament al Guvernului din 02/11/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.
 • Regulament – cadru al Ministrului transporturilor din 3.10./2007 pentru efectuarea transportului public local;
 • Normă metodologică a Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei din 27/03/2002 privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic national cu modificările şi completările ulterioare (M.OF.-680/2002;
 • Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
 • Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier;
 • Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și Standardul EN 13816 pentru Transporturi – Logistică şi Servicii– Transporturi Publice de Pasageri – definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor pentru interfețele cu alte moduri de transport;
 • Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;
 • Standardul EN 13816 pentru Transporturi- Logistică şi Servicii Transporturi publice de Pasageri definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor.
 • Standardele de transport public din Romania SR 13342/1996-parametrii tehnici si SR 13326/1996-vocabular;
 • Comisia Comunitatilor Europene,Planul de acţiune privind mobilitatea urbana Bruxeles,2009;

– Bratu Marian – Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie Editura Agir Bucureşti 2006 ;

– Serban Raicu-,Sisteme de Transport,Editura AGIR,Bucuresti 2007;

– Ion Gheorghe – Managementul Transporturilor urbane Editura Eficient Bucuresti 2001 ;

– Dragu Vasile – Tehnici si modele pentru estimarea calatoriilor in sistemul de transport urban .Editura Bran Bucureşti 2004 ;

– Fistung Dan SA .Transportul Durabil elemente economice sociale şi ecologice ale sistemului ;

– Ecosens şi Grupul ROMAN pentru transport durabil ianuarie 2000

G. Alte informatii:

Dosarele de candidaturi, cu documentele solicitate conform pct. D, se depun la Registratura SC TROLEIBUZUL SA . cu sediul în comuna DUMBRAVA -ROŞIE, str. Strămutaţi , nr. 21 Bis, judeţul Neamţ, telefon 0233234041, fax 0233231286, pagina de internet: www.troleibuzul.ro. , până în data de 04.03.2019, între orele 08:30 – 16,00 (luni-vinerii) , în plic închis . Pe plic se vor menţiona: “Candidatura pentru postul de Director Tehnic la SC TROLEIBUZUL SA / Nume şi prenume candidat/ A nu se deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformităţii administrative a dosarelor”.

Documentele solicitate sunt obligatorii, lipsa unei piese la dosar duce la eliminarea candidatului.

Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă şi interviu candidaţii trebuie să obţină minim nota 8
Informaţii suplimentare la tel.0233234041, Compartiment Resurse Umane.

Director General.                                                          Compartimet resurse umane

Ec.Năstase Ana Nadia                                                                        Ec. Borcea Ion